Facilități fiscale în vreme de pandemie

Tip:
CITR News
|
Dată:
2020-11-20

FACILITĂȚI FISCALE prin OUG 181/2020

Prin OUG nr. 181/2020 – în vigoare din 26.10.2020 - au fost stabilite unele măsuri fiscale pentru mediul de afaceri (facilități fiscale), în contextul combaterii pandemiei de coronavirus în vederea susținerii resurselor financiare ale contribuabililor, prevenirii acumulării de noi datorii la bugetul general consolidat și evitării aplicării de sancțiuni.  

I. Înlesniri la plată pentru obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență – procedura simplificată de eșalonare la plată

Cui se aplică

Se aplică inclusiv

 • societăților aflate în dificultate
 • societăților în insolvență, cu excepția celor aflate în faliment
 • societăților care, la data depunerii cererii de eșalonare, au în derulare eșalonări la plată acordate potrivit Codului de procedura fiscală
 • persoanelor fizice.

Ce se eșalonează

Obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență s-a împlinit după data declarării stării de urgență (16 martie 2020) și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Sunt excluse eșalonările pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei, în cazul persoanelor fizice, și 5.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

Durata eșalonării - cel mult 12 luni de la aprobarea eșalonării

Procedura obținerii eșalonării

În Monitorul Oficial al României nr. 1104 din data de 19 noiembrie 2020, ANAF a publicat Ordinul nr. 3896/2020 privind procedura ce va fi aplicată pentru acordarea eșalonării. Urmează ca organele fiscale să analizeze cererile de eșalonare conform acestei proceduri.

            Condiții:

 • Depunerea cererii și a graficului de eșalonare - până cel târziu pe 15 decembrie 2020 - fără a fi depuse alte documente

Conform Ordinului nr. 3896/2020 de aplicare a prevederilor Ordonanței:

 • Graficul de eșalonare cuprinde rate de eșalonare, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată
 • Ratele de eșalonare la plată ale graficul propus de debitor trebuie să fie în primele 6 luni de cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale eșalonate, la care se adaugă dobânda pe perioada eșalonării la plată calculată de organul fiscal, iar în următoarele luni debitorul trebuie să achite restul obligațiilor fiscale, proporțional cu lunile pentru care a fost acordată eșalonarea la plată
 • Cuantumul obligațiilor fiscale eșalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eșalonare
 • Plata obligațiilor fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse – până la data emiterii certificatului de atestare fiscală necesar pentru eșalonare
 • Declarațiile fiscale – depuse integral conform vectorului fiscal

Procedura

 • Se depune cererea până la 15 decembrie 2020 inclusiv
 • Organul fiscal răspunde în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eșalonare la plată ori decizie de respingere

Dobânzi și executări silite

 • Dobânda – calculată de la 26 decembrie 2020 – este de 0,01% pe zi de întârziere (jumătate față de dobânda calculată conform Codului Fiscal)
 • Procedurile de executare silită pentru sumele eșalonate – se suspendă sau nu încep pe durata eșalonării

II. Alte măsuri fiscale

Pentru perioada 26 octombrie 2020 - 31 decembrie 2020, nu se datorează impozit specific de către contribuabilii obligați la plata acestuia, conform Legii nr. 170/2016.

Impozitul specific va fi recalculat corespunzător: se împarte impozitul specific anual la 365 și se înmulțește valoarea rezultată cu numărul de zile obținut prin scăderea din 365 a numărului de zile aferent perioadei 26 octombrie - 31 decembrie 2020 și a numărului de 90 zile calendaristice prevăzut la art. I din OUG nr. 99/2020. Se scade și perioada în care acești contribuabili au întrerupt total/parțial activitatea ca urmare a stării de urgență.

Contribuabilii care au depus, până la data de 26 octombrie 2020, declarația privind impozitul specific aferent semestrului I 2020, vor depune declarație rectificativă.

În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri, consiliile locale pot adopta hotărâri până la 2 decembrie 2020 privind:

 1. reducerea impozitului anual pe clădiri cu maxim 50% pentru clădirile nerezidențiale folosite pentru activitatea economică a persoanelor fizice sau juridice dacă acestea au fost obligate să își întrerupă total activitatea sau dețin certificat pentru situații de urgență. În acest caz, proprietarii clădirilor sunt obligați să depună, până la 21 decembrie 2020, o cerere de acordare a reducerii însoțită de o declarație pe propria răspundere.
 2. scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri în proprietatea publică /privată a statului dacă au fost obligați sa își întrerupă activitatea în perioada stării de urgență. Aceștia sunt obligați să depună, până la 21 decembrie 2020, o cerere de acordare a scutirii însoțită de o declarație pe propria răspundere.

 

Prevederile privind sancțiunile pentru nerespectarea obligațiilor de conectare la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale pentru transmiterea de date către ANAF se suspendă până la 31 decembrie 2020.

III. Modificarea unor acte normative

Codul fiscal

În cazul contribuabililor care obțin venituri din activități independente, determinate în sistem real, contravaloarea testelor medicale pentru diagnosticarea infecției cu coronavirus efectuate pentru contribuabili în vederea asigurării desfășurării activității, individual sau într-o formă de asociere - constituie cheltuieli deductibile.  

Cheltuielile efectuate de firme sau PFA pentru testarea voluntară a angajatilor în vederea depistării COVID-19 vor fi deductibile fiscal, acestea fiind totodată scutite de la plata contributiilor și impozitelor pentru aceste sume, care ar fi fost înregistrate drept beneficii salariale - constituie venituri neimpozabile și nu se iau în calculul CAS.

OG nr. 6/2019 (restructurarea obligațiilor fiscale)

Contribuabilii interesați vor avea posibilitatea de a depune notificarea pentru restructurarea obligațiilor bugetare (O.G. 6/2019) și în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 (termenul anterior expirase pe data de 30 septembrie 2020). Cererea de restructurare, în acest caz, trebuie să fie depusă până la data de 30 iunie 2021 (termenul anterior era 31 decembrie 2020).

IV. Alte dispoziții

Nedatorarea de accesorii. Pentru obligațiile fiscale scadente începand cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la 25 decembrie 2020 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020) nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere. Aceste obligații fiscale nu sunt considerate obligații fiscale restante.

Suspendarea sau neînceperea executării silite. Se suspendă sau nu începe executarea silită până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020).

Rambursare TVA cu control ulterior. Prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală, cu anumite excepții, TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu suma negativă de taxa pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, până la data de 25 ianuarie 2021 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020), se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.

Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la 25 decembrie 2020 inclusiv (anterior, termenul era 25 octombrie 2020).

TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale care se decide în baza unei analize de risc până la 25 ianuarie 2021.

 

 1. MODIFICĂRI COD FISCAL

Începând cu 1 ianuarie 2021

 

 1. Legea nr. 230/2020 - Reduce cu 50% impozitul pe clădirile/terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de maxim 180 zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care se îndeplinește condiția.

 

 1. Legea nr. 239/2020
 1. Cheltuielile pentru funcționarea unităților de educație timpurie (creșe, grădinițe, centre de zi în care se înființează grupe de educație antepreșcolară) aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în astfel de unități se deduc din impozitul pe profit datorat, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. Dacă suma depășește impozitul pe profit datorat, diferența se va scădea, în ordine, (i) din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, (ii) din TVA datorată sau (iii) din accizele datorate.
 2. În ceea ce privește investițiile și mijloacele fixe deținute și utilizate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, învățământului dual preuniversitar și universitar, acestea reprezintă mijloace fixe amortizabile, a căror valoare se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării.
 3. De asemenea, legea extinde prevederile privind neimpozitarea beneficiilor primite de elevi, acestea urmând să se aplice și la învățământul dual universitar. Astfel, nu vor fi impozitate „bursele, premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție și altele asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului profesional și tehnic și elevii/studenții pe parcursul învățământului dual preuniversitar/universitar, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale”.
 1. Legea nr. 241/2020 - Stabilirea impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice include:
 1. impozitul pentru suprafața folosită în scop rezidențial;
 2. impozitul pentru suprafața folosită în scop nerezidențial - această suprafață se indică în declarația pe propria răspundere, cu condiția ca cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitate economică.

 

Flowers

test